Lámhleabhar gníomhaígh: treoir maidir le tosú tapa

Tugann an tsraith ghearr seo leideanna gasta duit maidir le conas na saincheisteanna is tábhachtaí duit a léiriú agus a chomhrac.

Tosaíonn an tsraith le litir chuig an eagarthóir. Beidh faisnéis ann faoi scríobh agus cuairt a thabhairt le d’ionadaithe, ráitis ag éisteachtaí, agus bealaí tábhachtacha eile le haghaidh gníomhaíochtaithe.

Téigh amach agus gníomhú anois!

1. Conas a scríobhfaidh mé litir chuig an eagarthóir?

Taispeánann taighde go bhfuil litreacha chuig eagarthóirí i measc na rannán is mó a léitear de nuachtáin.

Is féidir leat a bheith cinnte go léann oifigigh tofa nó a gcuid fostaithe na rannáin seo go rialta.

Ina theannta sin, tá litreacha chuig an bhfoilsitheoir saor in aisce agus is féidir iad a sheoladh chuig eagarthóirí nuachtáin go réasúnta éasca.

Mar thoradh air sin, is féidir le litreacha den sórt sin a bheith ina modh éifeachtach chun tionchar a imirt ar thuairim an phobail (agus guthanna lucht déanta beartas a thugann aird ghéar ar thuairim an phobail).

Ná bíodh díspreagadh ort mura bhfoilsítear do litir.

Féadann go leor litreacha ar ábhar áirithe eagarthóirí a chur ar an eolas faoi thábhacht scéal áirithe agus an dóchúlacht go bhfoilseofar ceann amháin ar a laghad de na litreacha ar an ábhar seo a mhéadú.

Anois is féidir linn do litir a scríobh.

Lean treoirlínte an nuachtáin maidir le fad. Go hidéalach, coinnigh do litir níos giorra ná 150 focal.

Dírigh ar phointe amháin agus luaigh go soiléir é ag tús do litreach.

Déan cinnte go bhfuil do litir in am. Déan iarracht do dhearcadh a cheangal leis an nuacht is déanaí, eagarfhocal, litir nó imeacht.

Agus tú ag freagairt tuairimí duine, ná dramhaíola do spás stórála teoranta trí iad a athdhéanamh. Dírigh ar do phointe féin.

Coinnigh simplí é. Seachain abairtí casta agus focail mhóra.

Seachain ionsaithe pearsanta, teanga maslach agus ainmneacha polaitiúla (e.g. "fada ar dheis", "antoisceach"). Múchfaidh a leithéid de theanga an gnáthléitheoir.

De ghnáth liostálann nuachtáin na seoltaí poist agus ríomhphoist chun litreacha a sheoladh chuig an bhfoilsitheoir ar a leathanaigh eagarthóireachta nó ar a láithreáin ghréasáin. Seol do litir trí ríomhphost.

Más gá duit r-phost a sheoladh, déan é sin a luaithe is féidir chun an t-am idir foilseachán féideartha agus an teagmhas a bhfuil tú ag scríobh faoi a ghiorrú. Mura féidir leat seoladh a fháil, is féidir leat príomhuimhir an nuachtáin a ghlaoch mar eolas.

Cuir d’fhaisnéis teagmhála (uimhir theileafóin, seoladh, agus seoladh ríomhphoist, má tá sí ar fáil) ionas gur féidir leis an nuachtán a fhíorú gur sheol tú an litir.

Faoi dheireadh, tar éis do litir a bheith foilsithe (beidh sí!):

Mo chéad litir idirnáisiúnta chuig an eagarthóir, a foilsíodh in The Spectator.

Barraí do litir agus ceanntásc an leathanaigh ar a bhfuil sí clóite, ag tabhairt ainm an nuachtáin agus an dáta ar a laghad.

Ansin cóipeáil an litir agus an ceanntásc le chéile ar leathanach amháin agus facs do chóipeanna chuig d’oifigigh tofa. Cuir nóta pearsanta san áireamh a thugann le fios gur cuid de tú.

2. Conas d’ionadaí a aimsiú

Seo ceann de na céimeanna is éasca.

Tabhair cuairt ar: http://whoismyrepresentative.com/

Cuir isteach do chód zip chun a fháil amach cé a dhéanann ionadaíocht ort.

3. Buail le do sheanadóirí agus / nó le hionadaithe

Ceart go leor, sin ceann fada, ach is fiú é.

Bealach an-éifeachtach is ea cruinniú duine le duine le hoifigeach tofa (nó a bhall foirne) chun teachtaireacht a chur in iúl ar ábhar ar leith. Seo roinnt moltaí le machnamh a dhéanamh agus tú ag pleanáil cuairt ar d’oifigeach.

Ba chóir duit roimh an gcruinniú

Pleanáil go cúramach.

Tuig an méid atá tú ag iarraidh a bhaint amach, agus cuimhnigh gur dócha go roinnfidh d’ionadaí an t-am idir oifigí ceantair agus stáit. Mura féidir leat bualadh le d’ionadaí, sainaithin an fostaí a gcaithfidh tú bualadh leis chun do chuspóir a bhaint amach.

Déan coinne leis an ngníomhaireacht.

Mínigh do chuspóir agus cén fáth ar mhaith leat freastal. Tá sé níos éasca d’fhostaithe cruinniú a eagrú má tá a fhios acu cad ba mhaith leat labhairt faoi agus an bhaint atá acu leis an réimse nó na leasanna a ndéanann an ball ionadaíocht dóibh.

Ag an gcruinniú, ba cheart duit

Bí in am do choinne, bí foighneach agus coinnigh an cruinniú measartha gearr.

Mar gheall ar sceideal iomlán reachtóra (go háirithe le linn tréimhse reachtaíochta), níl sé neamhchoitianta dó a bheith déanach nó cur isteach ar sheisiún.

Bí réidh.

Más féidir, tabhair leat faisnéis agus doiciméid ar do phost. Tá sé ina chuidiú faisnéis agus samplaí a sholáthar a léiríonn go soiléir éifeachtaí nó tairbhí fadhb nó píosa reachtaíochta áirithe.

Bata le topaic amháin.

Ná cuir uisce síos ar do phríomhphointe trí roinnt saincheisteanna a phlé.

Bí polaitiúil.

Ba mhaith le hoifigigh leasanna a gceantar féin a léiriú. Nuair is féidir, taispeáin an gaol idir an méid a iarrann tú agus leasanna a chomhábhair.

Go raibh maith agat

Tar éis an chruinnithe, gheobhaidh tú nóta buíochais i scríbhinn ina sonrófar na pointí éagsúla a chlúdaigh tú le linn an chruinnithe. Má iarrtar faisnéis agus ábhair bhreise, cuir é seo san áireamh le do “bhuíochas”.

4. Téigh i dteagmháil le d’ionadaí

Bealach an-éifeachtach chun dul i ngleic le fadhb nó riachtanas dlíthiúil is ea teagmháil a dhéanamh le hoifigeach tofa trí chomhfhreagras nó glaonna teileafóin.

Is minic a dhéanann siad meastóireacht ar thuairimí na dtoghthóirí a dhéanann teagmháil leo ar son nó i gcoinne ábhair sula vótálann siad air.

Na cineálacha teagmhála is coitianta a bhíonn ag comhábhair lena reachtóirí chun bogadh ón gceann is éifeachtaí go dtí an ceann is lú éifeacht:

1ú glao

2. Facs 3. Cumasc poist / Facs 4. R-phost 5. Achainí leictreonach

Cé gur léir gur fearr cumarsáid phearsanta, is fiú teagmháil ar bith a dhéanamh, fiú mura bhfuil agat ach nóiméad chun achainí leictreonach a shíniú.

Treoirlínte maidir le do chomhfhreagras nó do chomhrá

Bata le topaic amháin.

Ná cuir uisce síos ar do phríomhphointe trí roinnt saincheisteanna a phlé.

Cuir uimhir shonrach agus teideal an tsonraisc san áireamh (más féidir).

Bí pearsanta.

Déan cur síos ar an tionchar a bhíonn ag an reachtaíocht ort féin agus ar do phobal.

Bí polaitiúil.

Mínigh ábharthacht na faidhbe do bhaile dúchais, do cheantar nó do stát.

Iarr gníomh.

Bí dea-bhéasach agus buíoch.

Tabharfaidh oifigigh tofa “buíochas” i scríbhinn, má thuilltear é. Lean an fhadhb tar éis duit scríobh agus seol litir bhuíochais nuair a thugann do reachtóir do thuairim.

5. Fianaise

Scríobhadh an chuid seo go sonrach le haghaidh Texans, ach tá sé infheidhmithe i go leor áiteanna eile freisin.

Cruinnithe oscailte

Caithfear gach gnó coiste a sheoladh ag cruinnithe oscailte. Cé nach n-éilíonn rialacha an tí ar choiste fianaise a thabhairt go poiblí faoi bhille, iarrann coistí teastais a bhfuil tábhacht gan íoc leo i gcónaí. Éilíonn rialacha an tSeanaid éisteacht phoiblí sular féidir le coiste bille a chur isteach.

Roimh an éisteacht ba chóir duit

Faigh amach cathain agus cá háit a n-éistear le do bhille.

Pleanáil do chuid fianaise.

Is gnách go mbeadh cóipeanna i scríbhinn de do chuid tuairimí ar fáil lena ndáileadh ar bhaill an choiste.

Ag an éisteacht ba chóir duit

Bí i láthair ag tús na héisteachta.

De ghnáth bíonn deis ag gach duine a bhíonn i láthair labhairt, ach uaireanta ní féidir é sin a dhéanamh. Mura dtugtar deis duit deimhniú a fháil, déanfar do sheasamh ar an sonrasc a thaifeadadh sna miontuairiscí agus féadfaidh tú cóip i scríbhinn de do theastas a chur isteach ag am ar bith.

Sínigh an cárta teastais.

(De ghnáth bíonn sé ar bhord i gcúl an halla léachta.)

Cuir uimhir an tsonraisc san áireamh, cibé an gceadaíonn tú nó an ndiúltaíonn tú an sonrasc, agus d’ainm. Féadfaidh tú an cárta a iompú ina fhostaí ag tosach an halla léachta ag am ar bith (fiú le linn na fianaise).

Fan do sheal.

D’fhógair an cathaoirleach tús na héisteachta ar bhille ar leith. Léann an fostaí an bille. Is gnách gurb é an chéad chainteoir urraitheoir an bhille. Ansin iarrann an cathaoirleach deimhniú, a ordaítear dá rogha féin.

Tabhair isteach tú féin

Lean an cleachtas (cé nach bhfuil sé seo riachtanach) trí labhairt leis an gcathaoirleach agus le baill an choiste ag tús do chuid tuairimí, trí d’ainm agus do sheoladh a thabhairt agus míniú a thabhairt ar an bhfáth go bhfuil tú ann. Mar shampla: "Mr. nó Madam Cathaoirleach agus ball den Choiste, Jane Q. Public as Austin. "

Bí gearr agus go pointe.

Déan iarracht do chuid tuairimí a choinneáil faoi 5 nóiméad. Bíonn an chuid is mó d’éisteachtaí neamhfhoirmiúil, mar sin is fearr ton comhrá

Bí ag súil le roinnt ceisteanna agus tuairimí ó bhaill an choiste.

Lóistíocht

I bhformhór na seomraí éisteachta, suíonn baill an choiste taobh thiar de dheasc ar ardán ardaithe os comhair deisce le micreafón curtha in áirithe le haghaidh cainte poiblí.

Is féidir leis an bpobal an éisteacht a fheiceáil agus teacht agus imeacht mar is mian leo.

Is féidir leat an próiseas coisteolaíochta a leanúint ar líne ar shuíomhanna Gréasáin Texas House agus Senate.

Ar Aghaidh: Cad ba mhaith leat a fháil amach?

Déan teagmháil liom ar mo shuíomh Gréasáin ag neamhleor.net. Cuir in iúl dom cad ba mhaith leat a fhoghlaim mar ghníomhaí. Cuirfidh mé leis más féidir liom do cheist a fhreagairt.

Sin é!

Anois téigh amach ansin agus déan roinnt torainn.

- William O. Godfather II

Lean mé ar www.inadefficient.net.

Ná déan dearmad bualadh bos a chur orainn!

Péintéireacht le Brian Keeper (www.briankeeper.com)
Foilsithe ar dtús ag an

Texas

Saoirse

Líonra

www.tfn.org