4 Ceisteanna Iarrann Maoinitheoirí Fianaise-Bhunaithe Neamhbhrabúis, agus Conas iad a Fhreagairt

Le Suzi Epstein

Ceithre chomhairle ó chlár Léargais agus Oiliúna Ullmhachta Deontais (GRIT) Robin Hood, a chabhraíonn leis na huirlisí a theastaíonn chun iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú ó mhaoinitheoirí bunaithe ar fhianaise, bunaithe ar fhianaise, a thabhairt do dhaoine neamhbhrabúis.

Phléasc an domhan neamhbhrabúis le blianta beaga anuas. Le deich mbliana anuas amháin, tháinig méadú 30 faoin gcéad ar líon na bhfiontar neamhbhrabúis sna Stáit Aontaithe. Go deimhin, i stát Nua Eabhrac amháin, tá thart ar 31,000 neamhbhrabúis ann, de réir na sonraí is déanaí ón mBiúró Staidrimh Saothair.

Leis an mbaint amach seo sa réimse, tá iomaíocht ghéar ann maidir le hacmhainní chomh maith le hathrú gasta a théann i bhfeidhm ar eagraíochtaí, an rialtas, corparáidí, daonchairdeas agus comhábhair i ngach áit. Le blianta beaga anuas, feicimid níos soiléire riamh go gcaithfidh soláthraithe seirbhíse tiomnaithe fiúntacha oibriú níos deacra chun tacar straitéisí “bua-bua” a chruthú chun foinsí tacaíochta bunúsacha agus poiblí a mhealladh in éineacht le hinfheictheacht agus deontóirí aonair dílse. Ag an am céanna, ag Robin Hood, an neamhbhrabús frithbhochtaineachta is mó i Nua Eabhrac arna thiomáint ag méadrachtaí dochta, tugaimid faoi deara agus tacaímid leis an ngá atá le heagraíochtaí torthaí nithiúla, intomhaiste agus láidre a thaispeáint.

I bhfianaise raidhse neamhbhrabúis tionchair Chathair Nua Eabhrac le misin láidre, cláir ionchasacha agus fostaithe tiomanta, tá neart roghanna ag cinnteoirí bunáite agus ag ceannairí eile sa domhan daonchairdiúil maidir le hinfheistíochtaí a dhéanamh. Táimid san earnáil daonchairdis tarraingthe ar smaointe maithe, cuspóirí nithiúla agus gníomhaíochtaí bríomhara cláir, ceannairí díograiseacha díograiseacha, chomh maith le baill ghníomhacha an bhoird agus dea-rialachas, comhlíonadh rialachán, iniúchadh reatha agus clár comhardaithe soladach, i measc rudaí eile.

Trína chlár Léargais agus Oiliúna Ullmhacht Deontais (GRIT), tá sé mar aidhm ag Robin Hood an bunús a bhunú le haghaidh cur i láthair níos láidre, uathúil agus trédhearcaí a fheabhsaíonn an dóchúlacht go mbeidh torthaí dearfacha ann do dhaoine neamhbhrabúis seirbhísí daonna atá ag lorg deontais. Feicimid go soiléir cad a thugann tosaíocht do chinnteoirí daonchairdiúla agus ceannairí eile infheistíochtaí a dhéanamh agus tugaimid an fhaisnéis seo le linn sé sheisiún lae GRIT.

Sna ceardlanna GRIT seo, tugann Robin Hood raon leathan gairmithe le chéile chun díriú ar ábhair eagrúcháin éagsúla a ndéanann oifigigh chláir scrúdú orthu. Tugaimid aghaidh freisin ar uillinneacha éagsúla taighde aonair agus bunsraithe agus scríobh tograí a ligeann do cheannairí neamhbhrabúis tograí neamhchoitianta láidir a thógáil.

Mar sin féin, tá láidreachtaí agus laigí caolchúisí i go leor iarratas ar mhaoinitheoirí. Cé go bhféadfadh taighde agus scríobh maith a bheith déanta ar thograí deontais, bíonn easnaimh acu uaireanta ar ghnéithe tábhachtacha atá á lorg ag maoinitheoirí eolasacha sofaisticiúla. Is féidir go leor de na bearnaí a bhíonn againn a leigheas. Seo liosta gairid de cheisteanna coitianta ar mhaith go mbreithneofaí neamhbhrabúis.

An bhfuil ciall leis an tsamhail loighic?

Féadfaidh togra measúnú riachtanas údarásach a thaispeáint, ach mura ndéanann sé na gníomhaíochtaí a thabharfaidh an t-athrú atá ag teastáil a chur in iúl go follasach. Tá samhlacha loighic fuaime riachtanach. Go bunúsach is léarscáileanna bóthair iad a choinníonn foirne cláir ag bogadh sa treo céanna ionas gur féidir leo a bheith beacht faoi na rudaí a theastaíonn uathu a bhaint amach agus faoin gcaoi a ndéanann siad é. Mar shampla, ní dhéanfaidh iarracht iarscoile atá deartha chun acadóirí a chuireann béim ar chluichí boird agus sneaiceanna a fheabhsú ach ní teagascóirí tacaíocht daonchairdiúil a rally. Ní dhéanfar clár litearthachta airgeadais a cheapadh chun coigilteas teaghlaigh a fheabhsú a chuireann ullmhúchán buiséid chun cinn ach nach bhfuil comhpháirtí baincéireachta ann agus béim ar chuntais choigiltis oscailtí agus ceannacháin phlean tráthchoda agus seirbhísí seiceála seiceála a sheachaint.

An bhfuil an clár seo inbhuanaithe?

Féadfaidh togra buiséad a thabhairt le costais follasacha réalaíocha ach ioncam doiléir, ag an am céanna, mura n-aithníonn sé an gá leanúnach le hacmhainní airgid. Sosann lucht maoinithe ag conundrum na hinbhuanaitheachta, ag smaoineamh faoi fhoinse an airgid leanúnaigh. Mar shampla, féadfaidh grúpa gealltanas maoinithe dhá bhliain a lorg le haghaidh leath chostais clár nua gan a rá cá as a dtagann an frithgheallúint eile. Nó d’fhéadfadh sé a bheith ciúin agus é ag saothrú conarthaí poiblí nó acmhainní eile le haghaidh acmhainní amach anseo. Gan fianaise ar ranníocaíochtaí a bhfuiltear ag súil leo, rannpháirtíocht an bhoird, cumas oifige forbartha agus sruthanna ioncaim éagsúla seachas gníomhaireachtaí rialtais i gcoitinne, teipeann ar go leor tograí den scoth.

An bhfuil an buiséad go hiomlán trédhearcach?

D’fhéadfadh buiséad nach bhfuil trédhearcach go barrmhaith a bheith i dtogra. Mar shampla, féadfaidh an chuid pearsanra achoimre a dhéanamh ar thuarastail iomlána agus ar shochair imeall ach gan na róil foirne agus an cúiteamh atá ailínithe le clár a lua. Ní fhéadfaidh an chuid caiteachais costais dhíreacha a ghabháil ach an forchostas riaracháin a theastaíonn chun cuspóirí a bhaint amach a fhágáil ar lár. Níos measa fós tá an buiséad a chosnaíonn agus a dhéanann gannmheas ar na hacmhainní a theastaíonn chun cúnamh den chéad scoth a sholáthar agus torthaí a thiomáint. Mar shampla, is dóigh gur iarrachtaí iad clár luath-óige gan tuismitheoir-oibrí, clár oiliúna poist gan cóitseálaí socrúcháin, nó clinic cosanta coiriúla gan imscrúdaitheoir ar an bhfoireann nach féidir torthaí soladacha a thabhairt as láthair sna róil seo.

Cad atá in easnamh ó na torthaí?

D’fhéadfadh go mbeadh tuairisc ar fhadhb nó ráiteas riachtanas láidir agus mionsonraithe i dtogra, chomh maith le roghchlár cumhachtach gníomhaíochtaí chun dul i ngleic le dúshlán pobail, ach mar sin féin is beag aird a thugtar ar thorthaí a aithint. Tá sé mar aidhm ag maoinitheoirí ní amháin an cuspóir a ionsú, ach an t-athrú agus an tionchar a tharlóidh a thuiscint freisin. Mar shampla, cibé an réitíonn an fhadhb timpeall ar ghanntanas comharsanachta táirgí úra agus inacmhainne, nó easpa clár iarscoile agus cúram leanaí teoranta, nó dífhostaíocht réalteolaíoch i measc an aosa óig, ba cheart go mbeadh réamhaisnéis ann, go deimhin, faoi na torthaí a bhfuil súil leo. Cuidíonn an geall seo leis an maoinitheoir buntáistí an infheistíochta a shamhlú. Agus go tábhachtach, cabhraíonn sé leis an gclár féin le forbairt agus foghlaim ionas gur féidir leis a rath a mheas.

Tá ceann amháin nó níos mó de na lochtanna seo ag go leor tograí. Ach is cuma cé chomh cineálta agus grásta a d’fhéadfadh litir diúltaithe a bheith, ní luadh laigí den sórt sin de ghnáth, ná ní thugtar míniú mionsonraithe ar phróisis smaoinimh an fhondúireachta.

Sin é an fáth gur chruthaigh Robin Hood a chlár GRIT in 2015, le tacaíocht ó Bloomberg Philanthropies. Cuidíonn cuidiú le daoine neamhbhrabúis faisnéis chriticiúil a chur i láthair faoi thallann boird agus ceannaireachta, rianú agus anailísiú sonraí, agus eilimintí de bhuiséad cuidiú le neamhbhrabúis tuiscint níos fearr a fháil, agus go deimhin a fhógairt, na freagraí ar cheisteanna criticiúla a d’fhéadfadh a bheith ag maoinitheoirí “cad atá á cheannach agam agus cé mhéid a dhéanann mé chosain sé? " nó “conas a bheidh a fhios agam go n-éireoidh liom?”

Tuilleadh eolais faoi GRIT anseo.

Is stiúrthóir bainistíochta é Suzi Epstein ag Robin Hood, agus tá os cionn 40 bliain taithí aige i mbainistíocht neamhbhrabúis agus i ndeonú deontas.